Bestuursmededelingen

!!!! Ingelaste Algemene Leden Vergadering op 11 juni 2018 !!!!

Geschreven door Herman Bröring op .

!!!!  Ingelaste  Algemene Leden Vergadering op 11 juni 2018 !!!!

Beste clubleden van FC De Bilt,

Op de ALV van 23 november 2017  is de financiële situatie van FC De Bilt onderwerp van gesprek geweest. Er is toen uitleg gegeven bij de jaarcijfers en geconcludeerd dat de uitgaven en inkomsten in evenwicht zijn maar dat er jaarlijks te weinig over blijft om de kas te spekken. Er is ook besproken dat de kaspositie van FC De Bilt niet florissant is te noemen en dat dit al jaren lang een probleem is.

Afgelopen jaren is hard gewerkt om onze schulden, voornamelijk de kortlopende schulden bij de gemeente De Bilt en onze crediteuren af te lossen. Ondanks de constatering dat dit lukt, is ook duidelijk dat dit proces erg traag verloopt. Te traag  volgens sommige crediteuren waaronder de Gemeente De Bilt. Het tekort aan liquide middelen is en blijft structureel en is zo nijpend dat we als bestuur menen te moeten ingrijpen om ook in de nabije toekomst aan onze verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Dit heeft zich vertaalt in een aantal maatregelen welke in de begroting voor voetbaljaar 2018/2019 en de begrotingen daar op volgend gevolgen zullen hebben.

Zo heeft het bestuur komend seizoen 5% bezuinigd op de salarissen en vergoedingen van trainers en begeleiding. Wordt de FC De Bilt Academie op een andere goedkopere manier georganiseerd en wordt er 5% op alle andere operationele kosten bezuinigd. Hierbij moet opgemerkt worden dat het bestuur bij de beoordeling van mogelijke bezuinigingen telkens het kunnen blijven aanbieden van het product voetbal aan onze leden op een goed niveau als uitgangspunt heeft gehad.

Om alle faciliteiten voor de teams te behouden en ons beleidsplan voor de komende jaren (deels) te kunnen realiseren is in de toekomst meer nodig. Op de ingelaste Algemene ledenvergadering op 11 juni 2018 zullen door het bestuur verschillende bezuinigingen en maatregelen worden voorgesteld. Daarnaast zal een contributieverhoging en de introductie van een selectietoeslag op de contributie worden voorgelegd ter instemming.  

In de ALV zullen verder afspraken gemaakt worden hoe FC De Bilt de huidige lastige financiële situatie het hoofd kan bieden zodat FC De Bilt ook de komende jaren de voetbalclub kan zijn voor alle inwoners van De Bilt waar sportief gedrag en presteren naar vermogen centraal staat. Door onze onderlinge verbondenheid te tonen kunnen we er met elkaar (spelers, ouders en vrijwilligers)  zorg voor dragen dat FC De Bilt voor iedereen een fijne voetbalvereniging blijft !!

De agenda van de ALV op 11 juni is te vinden op de website van FC De Bilt.  Klik hier: AGENDA-Extra-ALV-FCDB-11062018.pdf

Sportieve groet namens het bestuur,

Johan Schmieman, secretaris van FC De Bilt