Dispensatieregels (Juli 2015 gepubliceerd, of deze regels nog geleden is afhankelijk van de KNVB)

De KNVB heeft enkele richtlijnen bij de overschrijvingen tijdens het seizoen.
Onderstaand criteria waar je aan moet voldoen om daarvoor in aanmerking te komen:

1. Studieomstandigheden
Indien er sprake is van een nieuwe school c.q. opleiding dient de datum van de inschrijving voor de nieuwe opleiding én het gewijzigde studierooster schriftelijk te worden overlegd èn de beide leerinstellingen dienen tenminste 30 km. uiteen te liggen.
Slechte studieresultaten van junioren en D-pupillen (categorie A) kunnen reden tot dispensatie zijn, mits de slechte resultaten duidelijk blijken uit de meest recente officiële rapportage van de school of leerinstelling.

2. Werkomstandigheden
Tussentijdse overschrijving kan alleen worden verleend indien er bij verandering van werkgever tevens sprake is van verandering van woonomstandigheden. Het bestuur kan beslissen inzage te willen hebben in de stukken die dit onderbouwen.
Niet in aanmerking komen verandering van werkgever in geval van:
• werkzaamheden, verricht via uitzendbureaus
• werkzaamheden, verricht voor een sponsor van de nieuwe vereniging
• eenmansbedrijf, eigen bedrijf, familiebedrijf 

3. Woonomstandigheden
Bij een verhuizing moet een verzoek tot overschrijving worden ingediend binnen drie maanden na vestiging in de nieuwe gemeente. Tussen het moment van vestiging in de nieuwe gemeente en het indienen van het verzoek tot overschrijving mag de speler niet meer in bindende wedstrijden voor de oude vereniging uitkomen. Na drie maanden wordt geen dispensatie meer verleend.
Bij een verhuizing geldt dat de nieuwe woonplaats:
• voor jeugdspelers op minstens 10 km afstand van de huidige woonplaats ligt;
• voor seniorspelers op minstens 30 km afstand van de huidige woonplaats ligt;
• en dat de nieuwe vereniging is gevestigd binnen 10 km. van de nieuwe woonplaats.

Er dient altijd een uittreksel van betrokkene uit het bevolkingsregister van de nieuwe gemeente met daarop vermeld de datum van vestiging overlegd te worden. Indien er sprake is van verhuizing naar een adres van een lid van de nieuwe vereniging komt men niet voor dispensatie in aanmerking

4. Medische omstandigheden
Tussentijdse overschrijving kan worden verleend indien er sprake is van veranderde omstandigheden in de lichamelijke of psychische toestand van de aanvrager. Deze gewijzigde omstandigheden dienen door een onafhankelijk arts (niet zijnde de huisarts) schriftelijk te worden bevestigd.